Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Colné a devízové predpisy

Devízové, colné predpisy v Bulharsku

Colné a devízove predpisy

V súvislosti s voľným pohybom tovarov a služieb v rámci Európskeho spoločenstva sa pri dovoze a vývoze tovaru do/z BR uplatňujú všeobecné colné predpisy EÚ. Povolené limity na dovoz tabakových a alkoholických výrobkov pre občanov EÚ: bez deklarácie je možné doviesť a vyviesť 800 ks cigariet, 400 ks malých cigár, 200 ks cigár, 1 kg tabaku; 10 litrov destilátu, 90 litrov vína (max. 60 litrov perlivého vína), 110 litrov piva; ďalej 2000 g kávy a 800 g extraktu z kávy, pokiaľ sú určené na osobnú spotrebu (nie na obchodné účely), boli zakúpené s daňou v krajine EÚ a dovážajú ich samotné osoby, na vlastnú spotrebu ktorých sú určené. Upozorňujeme, že uvedené limity neplatia pokiaľ sa ich dovoz na územie Európskeho spoločenstva uskutočňuje z mimoeuróspych štátov cez hraničné priechody na tzv. vonkajšej hranici EÚ.

Dovoz a vývoz leva a cudzej meny, vzácnych kovov a drahých kameňov:

od 15.6.2007 Bulharsko uplatňuje nariadenie Rady a EP č. 1889/2005 o kontrole peňažných prostriedkov vstupujúcich alebo vystupujúcich z priestoru Spoločenstva. Voľne je možné dovážať alebo vyvážať sumu do 10 000 EUR alebo protihodnotu v inej mene. Zahraničné fyzické osoby povinne vypĺňajú a predkladajú colným orgánom devízové colné prehlásenie, pokiaľ dovážajú alebo vyvážajú sumu vyššiu ako 10 000 EUR alebo jej protihodnotu v cudzej mene (cestujúci je povinný prejsť cez červený koridor).

Tuzemské a cudzie fyzické osoby môžu voľne bez písomného prehlásenia vyvážať a dovážať pre osobnú potrebu vzácne kovy a drahé kamene v nasledovných množstvách:
• zlato a platina v neopracovnej alebo poloopracovanej forme alebo v minciach do 37 g;
• šperky a doplnky zo zliatin zlata a platiny do 60 g;
• striebro v neopracovanej alebo poloopracovanej forme, v minciach, šperky a doplnky zo striebra do 300 g;
• drahocenné kamene vsadené do vyššie uvedených vzácnych kovov, resp. výrobkov z nich.

Upozornenie: Nedeklarované finančné prostriedky (v hodnote nad 10 000,- EUR), vzácne kovy alebo drahé kamene v prevyšujúcich množstvách sú orgány colnej kontroly oprávnené skonfiškovať a prepadajú v prospech štátu. V závažnejších prípadoch hrozí i trestné stíhanie osoby, resp. zabavenie vozidla, v ktorom boli tieto predmety prevážané.