Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Podmienky vstupu na územie Bulharska

Bulharsko - podmienky vstupu

dôležité informácie pre vstup do Bulharska

Doklady na vstup, tranzit a pobyt občanov SR nepresahujúci 3 mesiace: platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

Občania SR môžu vstupovať na územie BR buď s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom. Každé dieťa, bez ohľadu na vek, musí byť držiteľom vlastného cestovného pasu. Odporúčame, aby si občania v dostatočnom časovom predstihu skontrolovali platnosť a neporušenosť cestovného dokladu, nakoľko v prípade neplatnosti cestovného dokladu im bude odopretý vstup na územie BR. Cestovný doklad musí byť platný minimálne pri vstupe i výstupe z krajiny, pre občanov EÚ sa nevyžaduje dlhšia doba platnosti. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, tzv. vízových cudzincov musí doba platnosti cestovného dokladu presahovať dobu platnosti udeleného víza minimálne o 3 mesiace.
Občianske preukazy na cestu do Bulharska je možné použiť aj pokiaľ sa tranzit uskutočňuje cez územie Srbska.

Sprievod cudzieho dieťaťa – resp. súhlas rodiča na cestu dieťaťa

Bulharské orgány nevyžadujú od občanov EÚ notársky osvedčený písomný súhlas rodičov, podmienkou však je, aby dieťa nebolo občanom Bulharskej republiky a malo vlastný platný cestovný pas. V zmysle vnútroštátnych právnych predpisov Bulharskej republiky sú bulharské orgány hraničnej kontroly oprávnené vyžadovať osvedčený písomný súhlas rodičov od osoby sprevádzajúcej cudzie dieťa len vo vzťahu k občanom Bulharskej republiky.

Hraničná kontrola

Od vstupu Bulharska do EÚ sa uplatňuje minimálna hraničná kontrola vo vzťahu k občanom EÚ (kontrola cestovných dokladov a totožnosti občana, v prípade jazdy motorovým vozidlom kontrola dokladov od vozidla, vrátane tzv. zelenej karty). Občanom EÚ sa nedávajú vstupné ani výstupné pečiatky do pasov. Nevyžaduje sa preukázanie dostatočného množstva finančných prostriedkov na krátkodobý pobyt a zrušila sa tiež povinnosť adresnej registrácie do 5 dní po vstupe.
Vodiči sú povinní si zakúpiť cestné nálepky (tzv. vinetky) na najbližšej benzínovej stanici. Na hraničných priechodoch a vo veľkých ubytovacích zariadeniach sú umiestnené aktuálne brožúry pre občanov EÚ o podmienkach cestovania do BR vydané Ministerstvom vnútra BR.
Príslušníci hraničnej polície nie sú oprávnení prijímať finančné prostriedky alebo vecné predmety od osôb prechádzajúcich štátnou hranicou (signály o prípadnej korupcii je možné anonymne podať na riaditeľstve hraničnej polície, e-mail: nsgp@mzv.bg, fax. +359 2 988 5876 alebo poštou „Chief directorate Border Police, Maria Lousia 46, 1202 Sofia).

Dovoz a vývoz všetkých druhov drog a psychotronných látok je zakázaný. Dovoz zbraní, výbušnín a streliva do krajiny nie je povolený s výnimkou držiteľov zbrojných sprievodných listov. Vývoz predmetov umeleckej, historickej a kultúrnej hodnoty mimo krajiny podlieha povoleniu ministerstva kultúry. Limity voľne dovážených a vyvážaných predmetov a finančných prostriedkov sú bližšie špecifikované v časti colné a devízové predpisy.
Pri dovoze zvierat je povinný pas spoločenských zvierat podľa nariadenia ES 998/2003 (povinné očkovanie proti besnote a ďalšie vakcinácie).

Na bulharských letiskách sa plne uplatňujú všetky sprísnené bezpečnostné opatrenia podobne ako na ostatných európskych letiskách. Na palube lietadiel nie je povolené prevážať zbrane, strelivo, ostré predmety, výbušniny a horľaviny. Tekutiny sú výnimočne povolené na palubu len deťom do 2 rokov a chorým osobám (1000 ml v balení po 100 ml).

Zoznam hraničných priechodov

• Bulharsko-srbská hranica: hraničné priechody Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovci, Oltomanci;
• Bulharsko-macedónska hranica: hraničné priechody Gjueshevo, Stanke Lisichkovo, Zlatarevo;
• Bulharsko-turecká hranica: hraničné priechody Malko Tarnovo, Lessovo, Kapitan Andreevo;
• Bulharsko-grécka hranica: hraničné priechody Kulata, Ilinden, Kapitan Petko Voivoda, Zlatograd;
• Bulharsko-rumunská hranica: hraničné priechody Vidin - trajekt, Orjachovo - trajekt, Russe - most cez rieku Dunaj, Silistra, Kardam, Durankulak;
• riečne prístavy: hraničné priechody Vidin, Lom, Nikopol, Svistov, Russe, Tutrakan, Silistra
• morské prístavy: hraničné priechody Balchik, Varna, Burgas, Tzarevo;
• letiská: hraničné priechody letisko Sofia, letisko Plovdiv, letisko Gorna Orjahovitza, letisko Varna, letisko Burgas.

Poznámka: V prípade fakultatívnych výletov do Turecka (napr. Istanbul) oznamujeme, že pre občanov SR platí vízová povinnosť. Vízum je možné získať priamo na niektorom z hraničných priechodov Turecka za jednotný poplatok 15,- EUR. Tento druh víza oprávňuje k turistickému pobytu v Turecku, ktorý neprevýši dobu 30 dní.