Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Strata/odcudzenie cestovných dokladov na území BR

Bulharsko - strata, odcudzenie cestovných dokladov

Ako postupovať pri odcudzení cestovných dokladov v Bulharsku

Stratu alebo krádež cestovného dokladu:

(cestovného pasu alebo občianskeho preukazu) je potrebné neodkladne nahlásiť na najbližšom policajnom oddelení podľa miesta udalosti a vyžiadať si písomné potvrdenie o strate/krádeži. Polícia, podľa vnútroštátnych nariadení musí vydať potvrdenie do 10 dní, obvykle sa tak stane do 4-5 dní podľa vyťaženosti polície. Podľa vnútroštátnej legislatívy BR je povinnosťou polície zabezpečiť v prípade potreby na vypočutie občana EÚ tlmočníka. Pre urýchlenie procedúry odporúčame, pokiaľ je to možné, asistenciu delegáta príslušnej CK. Potvrdenie je platné bez ďalšieho overovania prokuratúrou a slúži pre potreby zainteresovaných orgánov. Za vystavenie potvrdenia sa hradí správny poplatok vo výške 2,50 BGN.
Pre použitie v Slovenskej republike je potrebné zabezpečiť overený preklad potvrdenia do slovenčiny. (Poznámka: údaje o stratených alebo odcudzených cestovných dokladoch občanov EÚ sa vkladajú do informačných systémov na hraničné priechody BR na tzv. „blokáciu“, preto v prípade, že sa stratený/odcudzený cestovný doklad nájde, je túto skutočnosť potrebné opakovane nahlásiť na príslušné policajné oddelenie na odblokovanie; v opačnom prípade môže mať držiteľ, ktorého cestovných doklad bol nahlásený ako stratený alebo odcudzený, problém pri výstupe z Bulharska).

Stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu:

je potrebné následne nahlásiť konzulárnemu oddeleniu Veľvyslanectva SR v Sofii alebo Honorárnej konzulke sídliacej vo Varne za účelom vydania cestovného preukazu (tzv. náhradný cestovný doklad), pokiaľ občan nemá na návrat do SR iný cestovný doklad. Cestovný preukaz je doklad na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. ZÚ vydá cestovný preukaz občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktorého ho ako cestovný doklad uznávajú.
V prípade, že sa občan nemôže preukázať iným dokladom totožnosti, ktorý obsahuje jeho osobné údaje a fotografiu (napr. vodičský preukaz), ZÚ SR Sofia alebo HK vo Varne si v telefonickom kontakte vyžiada jeho základné osobné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum, miesto a okres narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska) a pred vydaním cestovného preukazu overí totožnosť osoby cez príslušné operačné stredisko PZ SR. Občan SR sa musí následne osobne dostaviť na ZÚ SR v Sofii alebo na HK vo Varne kde vyplní žiadosť o vydanie cestovného preukazu a predloží 2 farebné fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm (odporúčame zabezpečiť vopred), policajné potvrdenie o strate/odcudzení cestovného dokladu, príp. iný doklad totožnosti, ak ho má. Ak je vopred overená totožnosť občana, ZÚ SR Sofia vystaví cestovný preukaz neodkladne. Za vydanie cestovného preukazu občan zaplatí správny poplatok 10,- EUR alebo 20,- BGN.

ZÚ SR Sofia a HK Varna na žiadosť občana informuje o odcudzených alebo stratených cestovných dokladoch slovenských občanov príslušné policajné orgány SR. Údaje o takýchto dokladoch sa vkladajú do databázy Schengenského informačného systému za účelom zabránenia pohybu nežiadúcich osôb v Schengenstom priestore.