Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Trestné činy spáchané na slovenských občanoch – právna pomoc

Bulharsko, trestné činy spáchané na občanoch SR

Trestná činnosť občanov SR, trestné činy spáchané na občanoch SR

ZÚ SR Sofia je povinný informovať príslušné slovenské orgány o všetkých prípadoch, kedy sú na území BR trestne stíhaní slovenskí občania, ako aj o trestných činoch spáchaných na slovenských občanoch, o ktorých má vedomosť. O zadržaní slovenského občana sú povinné informovať ZÚ SR Sofia neodkladne príslušné orgány BR. Ak si občan SR, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý na území BR v súvislosti s podozrením z trestnej činnosti praje informovať o svojom stave osoby žijúce v SR, ZÚ je povinný zabezpečiť aj informovanie týchto osôb.

Konzul má právo styku so zadržaným občanom alebo občanom SR vo väzbe, príp. vo výkone trestu. Občan SR má v trestnom konaní právo na tlmočníka a obhajcu. Na žiadosť občana môže ZÚ SR Sofia odporučiť, príp. sprostredkovať služby miestnych advokátov, ktorých služby si občan hradí na vlastné náklady. V opačnom prípade má občan právo na štátom (BR) prideleného obhajcu. ZÚ SR Sofia nemá právo vstupovať do konania orgánov BR činných v trestnom konaní (polície a prokuratúry), resp. do konania justičných orgánov (súdy). Má právo informovať sa o aktuálnom stave konkrétneho prípadu a podávať o ňom informácie príslušným orgánom SR (Generálna prokuratúra SR, MV SR, MS SR) a na žiadosť občana aj rodinným príslušníkom.

Na žiadosť občana SR, ktorý sa stal obeťou trestného činu, ho ZÚ SR Sofia informuje, ako oznámiť trestný čin príslušným orgánom činným v trestnom konaní a ak to je potrebné, poskytne tiež pomoc pri podaní tohto oznámenia. ZÚ zistí, či je obeti poskytovaná náležitá lekárska starostlivosť, informuje najbližších známych príbuzných o lekárskej liečbe a možnosti odškodnenia podľa miestnych systémov kompenzácií.

Odporúčanie ZÚ: Zo skúseností z minulých sezón odporúčame tiež upozorniť klientov na dodržiavanie verejného poriadku a podmienok v ubytovacích zariadeniach (nepožívať alkohol v nadmernej miere, ktorá ohrozuje samotných klientov i iné osoby, a z toho plynúca trestno-právna zodpovednosť, príp. riziko nehôd a úrazov, vrátane smrteľných, najmä pokiaľ ide o následne kúpanie v mori/utopenie).