Späť

AdriaSun - Dovolenka v Bulharsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Veľvyslanectvá, na koho sa obrátiť > Odcudzenie motorového vozidla v Bulharsku

Bulharsko - odcudzenie vozidla

Postup pri odcudzení motorového vozidla v Bulharsku

Odcudzenie motorového vozidla:

je potrebné neodkladne osobne hlásiť na najbližšom policajnom útvare podľa miesta krádeže, ktorý vyhotoví protokol o krádeži. Protokol by mal obsahovať všetky požadované údaje týkajúce sa odcudzeného vozidla (model, ŠPZ, ďalšie údaje podľa TP, súpis vecí a dokladov nachádzajúcich sa vo vozidle, dátum, hodina a okolnosti krádeže).
Opakovane upozorňujeme na problémy s komunikačnou bariérou na väčšine miestnych policajných oddelení. Hoci miestna polícia je povinná zabezpečiť na výsluch občana tlmočníka, v praxi z tohto dôvodu prichádza často k časovým prieťahom v konaní. Odporúčame podľa možností a dispozícií delegátov CK pri organizovaných zájazdoch využiť ich asistenciu v styku s miestnou políciou a prokuratúrami, v prípade núdze kontaktovať honorárnu konzulku vo Varne a požiadať o tlmočnícke služby.

Policajný útvar odpošle občana následne na príslušnú obvodnú prokuratúru, ktorá mu vyhotoví potvrdenie, v ktorom sa konštatuje začatie vyšetrovania, resp. trestného stíhania voči neznámemu páchateľovi vo veci odcudzenia motorového vozidla. Potvrdenie (tzv. „udostoverenie“) spravidla nadobúda platnosť až po overení vyššou, okresnou prokuratúrou (poučenie by sa malo nachádzať v závere textu potvrdenia).
V prípade, že majiteľ vozidla mal uzatvorené v SR havarijné poistenie, poistnú udalosť - odcudzenie motorového vozidla je neodkladne potrebné nahlásiť aj príslušnej poisťovni v SR a informovať sa, aké doklady bude potrebné predložiť na plnenie zo strany poisťovne. Podľa informácií ZÚ Sofia, plnenie zo strany slovenskej poisťovne môže nastať až po ukončení vyšetrovania súvisiaceho s odcudzením vozidla v BR. Na tento účel poisťovňa vyžaduje doklad o zastavení vyšetrovania, resp. uznesenie prokurátora o zastavení trestného stíhania vedeného voči neznámemu páchateľovi vo veci krádeže motorového vozidla v BR. Uvedený doklad vydá príslušná obvodná prokuratúra v BR spravidla po 2 mesiacoch od dátumu krádeže, pokiaľ sa vozidlo medzičasom nenašlo. Lehota môže byť v ojedinelých prípadoch na základe rozhodnutia prokurátora predĺžená na 6 mesiacov.

Až po ukončení vyšetrovania, resp. trestného stíhania v BR môže dôjsť k plneniu poistnej udalosti a k vyradeniu vozidla z evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte v SR. Pokiaľ sa vozidlo nájde ešte v čase pobytu občana SR v BR, je nutné túto udalosť osobne ohlásiť na rovnakom policajnom útvare, kde bola nahlásená krádež na zastavenie pátrania po vozidle. Pokiaľ sa vozidlo nájde až po ukončení pobytu občana SR v BR, je o tom spravidla informované Veľvyslanectvo SR v Sofii, ktoré vyrozumie občana SR a poučí ho o ďalšom postupe.

Policajné potvrdenia a súvisiace administratívne postupy
V roku 2008 bol prijatý jednotný vzor potvrdení vydávaných políciou. Nakoľko nový typ policajných potvrdení už neobsahuje vyhlásenie, že sú platné až po ich overení prokuratúrou, môžu byť priamo použité pri nahlasovaní poistných udalostí poisťovacím spoločnostiam. Jedinú výnimku tvoria trestné činy súvisiace s motorovými vozidlami. V týchto prípadoch sa vyžaduje vydanie dokladu príslušnou prokuratúrou (napr. uznesenie prokuratúry o začatí, prerušení, resp. zastavení trestného stíhania vo veci krádeže vozidla).

Správne poplatky za vydanie policajných potvrdení
Za vydanie policajného potvrdenia sa hradí správny poplatok (2,50 BGN) zväčša na bankovej priehradke na príslušnom policajnom útvare, resp. priamo v banke, ak policajný útvar nemá bankovú priehradku. V každom prípade však musí byť s poškodeným spísaný protokol o udalosti, tzn. musí byť vypočutý na príslušnom policajnom útvare (nestačí, ak policajná hliadka prišla na miesto udalosti/ napr. krádeže v hotelovej izbe; v každom prípade trvajte na vypočutí a spísaní protokolu aj v mimopracovnom čase, resp. cez víkend, v prípade že klient následne opúšťa BR a nebude ho už možné vypočuť). V opačnom prípade neexistuje záznam o udalosti a nie je možné vydať o ňom správu, resp. potvrdenie o začatí trestného konania vo veci.

Jazykové prekážky a tlmočenie
Policajné útvary disponujú zoznamom kontaktov s menami certifikovaných prekladateľov, ktorých služby môžu využívať. Nakoľko najmä počas letnej turistickej sezóny sa v BR nachádza množstvo turistov z rozličných krajín, nie vždy je možné garantovať zabezpečenie tlmočenia do rodného jazyka, resp. na pridelenie tlmočníka sa čaká. Problémy s tlmočníkmi sa vyskytujú aj vzhľadom na to, že ich služby nie sú honorované.

V prípade ak poškodený ovláda iný svetový jazyk (napr. anglický), odporúčame navrhnúť komunikáciu v tomto jazyku.